Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Środki ochrony indywidualnej

Z dniem 21 grudnia 2005 r. ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 725). Nowe rozporządzenie wdraża do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (Dz. Urz. WE L 399 z 30.12.1989 r. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, s. 98).

W nowym rozporządzeniu zawarto część regulacji dotychczasowych, inne zostały doprecyzowane lub inaczej ujęte pod względem redakcyjnym. Ponieważ regulacje zawarte w rozporządzeniu dotyczą jednej z podstawowych dziedzin bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. środków ochrony indywidualnej, uznaliśmy za potrzebną ich szczegółową prezentację.
Poza zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej rozporządzenie określa procedury oceny zgodności oraz sposób oznakowania tych środków.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się do “cywilnych” środków ochrony indywidualnej i nie mają zastosowania do środków używanych przez policję, wojsko i inne służby, tzw. mundurowe. Nie dotyczą także środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony i ratowania osób przebywających na statkach oraz na statkach powietrznych, przeznaczonych dla motocyklistów oraz środków powszechnego użytku, które chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wilgocią, wodą lub ciepłem.

Dla uporządkowania i jasności przepisów przytoczono niżej – wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.) – wybrane definicje związane z wymaganiami zasadniczymi środków ochrony indywidualnej:

 • ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ – to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie;
 • ZASADNICZE WYMAGANIA – to wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia;
 • SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA – należy przez to rozumieć wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w innych aktach prawnych Wspólnoty Europejskiej niż dyrektywy nowego podejścia;
 • OZNAKOWANIE CE – to oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami;
 • CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami;
 • DEKLARACJA ZGODNOŚCI – to oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wy-łączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami;
 • NORMY ZHARMONIZOWANE – to normy krajowe wprowadzające normy europejskie, opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Środki ochrony indywidualnej obejmują również:
 1. zespół kilku urządzeń lub kilka rodzajów wyposażenia ochronnego, które zostały skompletowane przez producenta w celu ochrony przed występującymi zagrożeniami,
 2. urządzenie lub wyposażenie ochronne połączone rozłącznie lub nierozłącznie z nieochronnym środkiem wyposażenia indywidualnego, noszone lub trzymane przez użytkownika w celu wykonywania określonych czynności,
 3. części wymienne lub podzespoły środków ochrony indywidualnej, istotne dla ich właściwego funkcjonowania oraz używane i przeznaczone wyłącznie do tych środków.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem każdy podzespół środków ochrony indywidualnej stosowany do połączenia tych środków z innymi zewnętrznymi urządzeniami uznaje się za integralną część tego środka, nawet jeżeli nie jest on przewidziany do noszenia lub trzymania na stałe przez użytkownika przez cały okres trwania zagrożenia.

Środki ochrony indywidualnej mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie wtedy, gdy chronią zdrowie oraz zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom, nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych osób, zwierząt domowych oraz mienia, przy założeniu prawidłowej obsługi, a także użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Za zgodne z zasadniczymi wymaganiami, określonymi w rozporządzeniu, uznaje się niżej wymienione środki posiadające oznakowanie CE, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawił deklarację zgodności WE. Są to środki:
 1. ochrony indywidualnej zaliczane do środków o prostej konstrukcji, do których zalicza się wyłącznie środki przeznaczone do ochrony przed:
  • działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe,
  • środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania,
  • zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę wyższą niż 50°C (323 K) lub też na niebezpieczne uderzenia,
  • czynnikami atmosferycznymi, bez uwzględniania czynników wyjątkowych i ekstremalnych,
  • słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała,
  • światłem słonecznym;
 2. ochrony indywidualnej inne niż określone w pkt 1 posiadające oznakowanie CE, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel posiada certyfikat potwierdzający zgodność z zasadniczymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu i wystawił deklarację zgodności WE.

Jeżeli zasadnicze wymagania dla środka ochrony indywidualnej określają odrębne przepisy, które wymagają umieszczania na tym środku oznakowania CE, producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest obowiązany potwierdzić w deklaracji zgodności WE, że określony środek jest zgodny z postanowieniami tych przepisów.

W artykule wykorzystano materiały zaczerpnięte z publikacji pt. „Kontrola Maszyn i Urządzeń. Przeglądy, naprawy, dostosowanie do wymogów UDT i PIP” opublikowanym przez:
Wydawnictwo Forum.

Liczba wyświetleń tego artykułu: 16829

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.